شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

حمید حاجتی

تلفن داخلی: 265

ایمیل: hajati[at]hww.ir

شماره تماس: 0838219870

مدرک تحصیلی: ليسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
IT ليسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x