شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00
عنوان دسته بندی فایل پیوست
اولويت هاي پژوهشي سال 1402 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1402o.pdf 0.14MB application/pdf
تاریخ ایجاد: 01 آبان , 1402
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :
--
فرم پیشنهاد پروژه سال 1402 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
pproj1402.doc 0.21MB application/msword
تاریخ ایجاد: 01 آبان , 1402
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :
--
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1399 شرکت آب و فاضلاب استان همدان عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1334034480hww99.pdf 49.12KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 21 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :وزارت نيرو

تاريخ درج: 1399/02/20

اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 1399 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1334034282otv99.pdf 3061.14KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 21 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :وزارت نيرو

تاريخ درج: 1399/02/20

مقالات ارائه شده در سال 1398 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1334033900article98.pdf 47.61KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 21 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج 1399/01/16

کنفرانس ها و سمينارهاي سال 1398 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1334033671seminar98.pdf 38.13KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 21 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج 1399/01/16

طرح هاي تحقيقاتي سال 1398 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1334033394tarh98.pdf 55.84KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 21 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج 1399/01/16

تفاهم نامه هاي سال 1398 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1334033227tafahom98.pdf 35.38KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 21 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج 1399/01/16

پايان نامه هاي دانشجويي در سال 1398 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1334032605sproposal98.pdf 37.51KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 21 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج 1399/01/08

اولويت هاي پژوهشي سال 1398 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1333872088op98.pdf 129.41KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 19 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج: 1398/02/10

اولويت هاي پژوهشي سال 1397 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1333871851op97.pdf 33.91KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 19 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج: 1397/02/17

اولويت هاي پژوهشي سال 1396 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1333871744op96.pdf 28.37KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 19 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج: 1396/02/14

اولويت هاي پژوهشي سال 1395 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1333871470op95.pdf 22.58KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 19 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج: 1395/02/12

طرح هاي پژوهشي انجام شده تا سال 1394 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1333871218tpajoheshi94.pdf 3698.54KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 19 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج: 1394/04/05

کتاب هاي منتشر شده تا سال 1394 عمومی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
1333870814books94.pdf 392.72KB application/pdf
تاریخ ایجاد: 19 فروردین , 1400
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات :

پدید آورنده :شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاريخ درج: 1394/02/08

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x