دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
عنوان خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت (شناسه زیرخدمت)
واگذاری انشعاب آب و فاضلاب 15031453115 واگذاری انشعاب آب 15031452100 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت واگذاری انشعاب آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031452100 es.hww.ir سوالات متداول واگذاری انشعاب آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
واگذاری انشعاب فاضلاب 14021452101 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت واگذاری انشعاب فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=14021452101 es.hww.ir سوالات متداول واگذاری انشعاب فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
خدمات پس از واگذاری انشعاب 15031453000 تغییر کاربری انشعاب آب 15031453100 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تغییر کاربری انشعاب آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453100 es.hww.ir سوالات متداول تغییر کاربری انشعاب آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تغییر قطر انشعاب آب 15031453105 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تغییر قطر انشعاب آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453105 es.hww.ir سوالات متداول تغییر قطر انشعاب آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب 15031453102 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453102 es.hww.ir سوالات متداول تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب 15031453103 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453103 es.hww.ir سوالات متداول تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب 15031453104 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453104 es.hww.ir سوالات متداول تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تعویض کنتور آب 15031453109 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تعویض کنتور آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453109 es.hww.ir سوالات متداول تعویض کنتور آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
آزمایش کنتور آب 15031453108 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت آزمایش کنتور آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453108 es.hww.ir سوالات متداول آزمایش کنتور آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
اعلام کارکرد کنتور آب 15031453115 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت اعلام کارکرد کنتور آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453115 es.hww.ir سوالات متداول اعلام کارکرد کنتور آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تفکیک کنتور آب 15031453106 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تفکیک کنتور آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453106 es.hww.ir سوالات متداول تفکیک کنتور آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تغییر مکان کنتور آب 15031453107 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تغییر مکان کنتور آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453107 es.hww.ir سوالات متداول تغییر مکان کنتور آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
فروش آب تانکری 15031453119 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت فروش آب تانکری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453119 es.hww.ir سوالات متداول فروش آب تانکری بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
نصب سیفون اضافی فاضلاب 15031453110 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت نصب سیفون اضافی فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453110 es.hww.ir سوالات متداول نصب سیفون اضافی فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب 15031453113 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453113 es.hww.ir سوالات متداول تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب 15031453114 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453114 es.hww.ir سوالات متداول بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
اطلاع رسانی قطعی آب 15031453122 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت اطلاع رسانی قطعی آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031947000 https://hww.ir/fa/blog/announcements سوالات متداول بررسی صروتحساب مشترکین آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب 15033053100 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453101 es.hww.ir سوالات متداول پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب 15031453116 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453116 es.hww.ir سوالات متداول مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب 15031453112 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت جمع آوری یا ادغام انشعاب آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453112 es.hww.ir سوالات متداول جمع آوری یا ادغام انشعاب آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
قطع موقت و وصل انشعاب آب 15031453111 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت قطع موقت و وصل انشعاب آب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453111 es.hww.ir سوالات متداول قطع موقت و وصل انشعاب آب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب 15031453120 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031946000 https://es.hww.ir/GeneralServices/Accident سوالات متداول رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب 15031453121 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب https://hww.ir/uploads/shekayat%20.pdf https://bazresi.moe.gov.ir/ سوالات متداول پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات081-38225240
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب 15031453118 غیر حضوری ( اینترنتی ، تلفن گویا یا مرکز تماس، تلفن همراه و ... ) راهنمای استفاده از خدمت رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031949000 https://pishnahad.nww.ir/ سوالات متداول رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب بیانیه توافق سطح خدمت معاونت خدمات مشترکین و درآمد 081-38211236

تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (13:56:42)

تاریخ بروزرسانی : 1403/01/08 (09:36:24)

تعداد بازدید: 1351

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x