دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00

فصل اول – كليات
• ماده 1- باستناد ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب مصوب مورخ 1369/10/11 مجلس شوراي اسلامي شركتي تحت عنوان « شركت آب و فاضلاب استان همدان (سهامي خاص ) كه در اين اساسنامه اختصارا شركت ناميده خواهد شد تشكيل مي گردد. 

• ماده 2 – موضوع و هدف شركت : ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره برداري از تاسيسات تامين و تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مربوط  با جمع آوري انتقال و تصفيه فاضلاب بشرح زير بعهده شركت خواهد بود .
الف – بهره برداري از تاسيسات مرتبط با تامين و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه خانه ها ايستگاههاي پمپاژ خطوط انتقال منابع چاهها سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع .
ب – بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب تصفيه خانه ها ايستگاههاي پمپاژ مربوط .
ج – اجراي شبكه هاي مربوط به توزيع آب شهري .
د – اجراي طرحهاي جمع آوري انتقال و  تصفيه فاضلاب .
هـ - اجراي طرحهاي تامين وانتقال آب با توجه به تبصره 3 ماده قانون فوق  .
و – سرمايه گذاري و مشاركت در موسسات و شركتهائي كه با اهداف و وظائف شركت مربوطه باشد بمنظور ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي شركت .
ز – انجام امور تحقيقاتي و آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور .
ح – تشكيل شركتهاي جديد براساس تبصره 2 ماده يك قانون فوق .
ط – درصورت تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مستقل و جديد در هر يك از شهرهاي استان موضوع تبصره 1 ذيل ماده يك قانون ، شركت موظف به تفكيك وتحويل دارائيهاي شركتهاي جديد التاسيس كه تا قبل از تشكيل در اختيار داشته است مي باشد .
• ماده 3 – مركز شركت : مركز اصلي شركت همدان بوده  و حوزه خدماتي آن محدوده قانوني  شهرهاي استان همدان ميباشد .
تبصره يك – شركت موظف است در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشكيل شعب يا نمايندگي و يا دفاتر پشتيباني بعد از خريد سهام توسط شهرداري مربوطه اقدام نمايد بديهيست انجام اين مهم در شهرهاي جديد موكول به تصويب مجمع خواهد بود .
تبصره 2 – تاسيسات مرتبط با فعاليت شركت مي تواند درخارج از محدوده شهرها نيز مستقر باشد .
• ماده 4 – شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وامور آن برطبق قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد .
• ماده 5- مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است .

فصل دوم – سرمايه شركت
• ماده 6 – سرمايه شركت شامل دو قسمت است .
نقدي – سرمايه نقدي شركت معادل يكصد ميليون ريال است كه به هزار سهم هزار ريالي تقسيم شده است
تعداد 350 سهم آن به شركت سهامي آب منقطه اي غير 490 سهم آن به شهرداريهاي استان همدان
100 سهم آن به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و 60 سهم آ ن بشركت مهندسين مشاور هكمتان آب تعلق دارد و تماما بصورت نقدي به شركت به شركت پرداخت گرديده است .
ب – سرمايه غير نقدي – كليه دارائيهاي هر سهامدار شركت شامل : تاسيسات ماشين آلات اراضي ابنيه حقوق و مايملك ( موضوع مواد 4 و 5 قانون و تبصره 4 و بندهاي ذيل آنها )
مربوط به واحد آب و فاضلاب شهر مربوطه در زمان تحويل به شركت آب و فاضلاب استان منتقل خواهد شد . 
ماده 7- نقل وانتقال سهام با تصويب مجمع عمومي انجام مي گيرد .
فصل سوم – اركان شركت
• ماده 8 – شركت داراي اركان زير مي باشد .
الف – مجمع عمومي .
ب – هيئت مديره .
ج – مدير عامل .
د – بازرس
الف – مجمع عمومي :
• ماده 9 – اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : مدير عامل شركت آب منطقه اي غرب بنمايندگي از طرف شركت مذكور، مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بنمايندگي ازطرف شركت مذكور ، دو نفر نماينده به معرفي استاندارد(قائم مقام شوراء شهر ) وهمچنين مدير عامل مهندسي مشاور هكمتان اب بنمايندگي از طرف شركت مذكور .
تبصره 1- پس از تشكيل شوراهاي اسلامي شهرهاي استان همدان نمايندگان اين شوراها نيز بعنوان اعضاء درمجمع عمومي شركت خواهند كرد .
تبصره 2- رياست مجمع عمومي بعهده وزير نيرو يا نماينده تام الاختيار وي مي باشد .
• ماده 10- تشكيل مجامع عمومي با دعوتنامه كتبي رئيس مجمع عمومي صورت ميگيرد . مگر آنكه
موضوع فوريت داشته باشد كه مي توان از طريق دعوت شفاهي اقدام نمود بهرحال دستور جلسه تاريخ
ومحل تشكيل مجمع بايد به اطلاع كليه اعضاي مجمع عمومي برسد .
• ماده 11- مجمع عمومي بر دوقسم است : 1- مجمع عمومي عادي    2- مجمع عمومي فوق العاده 
مجمع عمومي عادي :
• ماده 12- مجمع عمومي شركت در هر سال حداقل دو مرتبه يكي حداكثر تا پايان بهمن ماه براي تصويب بودجه و خط مشي و برنامه عمليات سال آتي شركت و ديگري حداكثر تا پايان شهريور ماه براي رسيدگي و تصويب امور زير تشكيل ميگردد .
- رسيدگي واعلام رهنمود نسبت به گزارش عملكرد سالانه شركت .
- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت .
- اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد اندوخته طبق مقررات .
- تصويب تشكيلات براساس پيشنهاد هيئت مديره .
- تصويب آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي ، رفاهي به پيشنهاد شركت مهندس آب و فاضلاب كشور وتاييد هيئت مديره شركت .
- عزل و نصب مدير عامل و اعضاي هيئت مديره شركت .
- تائيد و تصويب حقوق حق حضور و پاداش و اعضاي اصلي وعلي البدل هيئت مديره وحق الزحمه
- تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه بايد كليه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر گردد .
ب – اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتيكه طبق اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است  ويا اموري كه در  دستور مجمع گذارده شده است .
- اتخاذ تصميم درمورد سرمايه گذاري و مشاركت درساير موسسات و شركتها
مجمع عمومي فوق العاده :
• ماده 13- اتخاذ تصميم درموارد زير منحصرا با مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود .
- هر گونه تغيير در اساسنامه و يا اصلاح آن .
- كاهش يا افزايش سرمايه .
- انحلال شركت و انتخاب مديران تصفيه :
ب – هيئت مديره :
• ماده 14 – هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي (كه يكي از آنها مدير عامل ميباشد ) و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود . و براي مدت دو سال انتخاب ميشود و تا موقعي كه تجديد  انتخاب بعمل نيامده در مقام خود باقي خواهند بودو انتخاب مجدد آنها بلامانع خواهد بود .
• ماده 15- جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يكبار بدوت رئيس هيئت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيئت مديره در محل شركت ياد شد يا درمحلي كه رئيس هيئت مديره تعيين نمايد تشكيل مي گردد و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد .
اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره است. 
تبصره : در صورت غيبت يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره يكي از اعضاي علي البدل به دعوت رئيس هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت كرده و راهي مي خواهد :   و در غياب رئيس هيئت مديره يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره به قائم مقامي وي وظايف محوله را در حدود تفويض انجام مي دهد .
• ماده 16 -  هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات با ذكر نظريات اقليت در آن ثبت و به امضاء اعضاي حاضر در جلسه مي رسد .
• ماده 17- اختيارات هيئت مديره : هيئت مديره جز درموارديكه درصلاحيت مجامع عمومي شركت ميباشد در ساير امور شركت حق اظهار نظر و اخذ تصميم دارد . هئيت مديره مي تواند تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل محول كند پاره اي از اختيارات عمده هيئت مديره بدون حصر بشرح زير مي باشد .
الف – بررسي و تائيد بودجه پيشنهادي وگزارش عمليات سالانه و ترازنامه و حساب سود وزيان وعمليات آتي شركت اعم از برنامه اي مالي و بهره برداري و توسعه تاسيسات و تقديم آن به مجمع عمومي .
ب – تصويب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعات فني ، علمي ، صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مرتبط با رعايت مقررات .
ج – موافقت با اخذ وام واعتبار از منابع داخلي طبق بودجه مصوب .
د – ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعب در محدوده استان .
هـ – تائيد تشكيلات شركت بر اساس استاندارد هاي اعلام شده توسط  شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و ارسال آن جهت تصويب مجمع عمومي .
و – افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانكها .
ز – تقاضا واقدام به ثبت هر گونه علائم تجارت از هر قبيل .
ح – عقد هر نوع قرارداد بمنظور اجراي وظائف شركت و تغيير و تبديل يا فسخ  آن .
تبصره – ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور واقدام به سازش منوط به مديره و با رعايت مقررات مربوط خواهد بود .
ج – مدير عامل :
• ماده 18- مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده  و مجري مصوبات هيئت مديره مي باشد 
• ماده 19- مدير عامل داراي وظاف و اختيارت زير نيزمي باشد .
- مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از نظارتهاي مالي فني محاسباتي استخدامي تشكيلات معاملات مخارج و حفظ اموال .
- عزل و نصب كليه ماموران وكاركنان شركت وتعيين شغل و حقوق ودستمزد وپاداش و ترفيع وتنبيه و ساير حالات استخدامي براساس ائين نامه هاي مصوب .
- نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات قضائي و اشخاص حقيقي يا حقوقي با حق توكيل .
- تهيه بودجه سالانه و تشكيلات و ترازنامه و حساب سود وزيان  با رعايت مقررات جهت تائيد هيئت مديره .
• ماده 20-  كليه اسناد و اوراق تعهد آور شركت نظير قراردادها و چكها و بروات و سفته ها وساير اوراق تجاري با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره يا نمايندگان آنان معتبر خواهد بود
د – بازرس :
• ماده 21 – مجمع عمومي عادي يك بازرس اصلي و در صورت لزوم يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال معين مي كنند . بازرس نمي تواند در معاملاتي كه با شركت و يا بحساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع باشد . بازرس درباره صحت صورت دارائي و بدهي و صورتحساب دوره عملكرد وحساب سود وزيان و ترازنامه شركت اظهار نظر وآنرا به مجمع عمومي تسليم مي كند وهمچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتيكه هيئت مديره در اختيار مجمع عمومي گذاشته است ،   اظهار نظر مي كند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم خواهد نمود . گزارش بازرس حداقل بايد ده روز قبل از تشكيل مجمع عمودي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد تصميماتيكه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارائي ها وبدهي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است – بازرسين اصلي و علي البدل قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند .
• ماده 22 – بازرس مي تواند درهر موقع هر گونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام داده و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت رادر محل شركت مطالبه و در همان محل مورد مورد رسيدگي قرار دهد بدون اينكه مانع فعاليت شركت گردد .
فصل چهارم – سال مالي و حسابهاي شركت 
• ماده 23- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد مگر سال اول  كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا پايان همان سال مي باشد .
• ماده 24- هيئت مديره شركت بايد پس ازانقضاء هر سال مالي صورتهاي مالي(شامل ترازنامه           صورت حساب سود و زيان وصورت تغييرات دروضعيت مالي ) شركت را تنظيم و بضميمه گزارشي درباره فعاليتها و عمليات سال مالي گذشته حداقل 40 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس بگذارد .
• ماده 25- تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره بمنزله مفاصا حساب سا ل مورد عملكرد خواهد بود .
• ماده 26- بمنظور انجام امور ستادي و پشتيباني فني تحقيقاتي تداركاتي و آموزش همه ساله درصدي از درآمد شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي به اين امور اختصاص يافته و بحساب شركت مهندس آب وفاضلاب كشور واريز مي شود اين مبلغ بحساب هزينه هاي شركت منظور ميگردد.
موارديكه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است مشمول قانون تجارت و قوانين  خواهد بود .
• ماده 28- اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل 28 ماده و 6 تبصره درتاريخ بتصويب مجمع عمومي و موسسين شركت رسيده است .

 


تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (19:59:26)

تاریخ بروزرسانی : 1402/12/12 (10:41:03)

تعداد بازدید: 400

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x