دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
شرح وظايف معاونت‌های شركت آب و فاضلاب استان همدان

عناوين وظائف و مسئوليت‌های حوزه معاونت برنامه ريزي و منابع انساني :

- برنامه‌ريزي لازم به منظور انجام فعاليتهاي حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود مديريت
- تهيه و تنظيم خط مشي ها و تدوين برنامه هاي ادواري با هماهنگي ساير بخشهاي شرکت و تعيين اولويت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مديريت عامل
- تدوين روشها وسياستها، تعيين وارزيابي سيستمهاي موجود وطراحي سيستمهاي جديد در راستاي تحقق اهداف شرکت
- جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات و به روزآوري آمار و اطلاعات در چارچوب وظايف و مسئوليتهاي شرکت
- بررسي طرح ها و برنامه ها و هماهنگي با اهداف و سياستهاي تعيين شده و ارائه پيشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفيق طرح ها و برنامه ها
- تهيه و تنظيم تشکيلات کلي و تفصيلي و نظارت بر اجراي آن
- برنامه ريزي و نيازسنجي نيروي انساني و آموزشي به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمي کارکنان و افزايش بهره وري
- انجام امور مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي کارکنان و واحدهاي حوزه معاونت
- بررسي ظرفيتهاي مالي، امکانات اجرائي وپرسنلي به منظور انجام اولويت بندي هاي لازم در تدوين برنامه هاي شرکت
- نظارت بر برنامه هاي اجرا شده و تدوين شاخصها و معيارهاي ارزيابي برنامه ها و عمليات اجرائي و تعيين انحراف معيار در جهت تحليل نقاط قوت و ضعف روشهاي اجرائي و در نهايت پيشنهاد اصلاح عمليات اجرائي
- انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي سيستمها و روشهاي اجرائي و عملياتي پيشرفته و متحد الشکل
- ايجاد و راه اندازي سيستمهاي مورد نياز و ارتقاء سيستمهاي اطلاعات مديريت، ترويج مکانيزاسيون سيستمها، تلفيق و ادغام اطلاعات به منظور ايجاد بانک اطلاعاتي
- همکاري در بررسي راهکارهاي عملي برون سپاري فعاليتها
- برنامه ريزي عملياتي، تهيه و تنظيم بودجه سالانه ، تدوين شاخصها و معيارهاي برنامه و پيشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه هاي کاري
- تدوين روشها و سياستهاي مالي و اقتصادي و ارائه پيشنهاد مطلوب به منظور افزايش کارآئي فعاليتها وبرنامه¬هاي شرکت
- تجزيه و تحليل قيمت تمام شده، درآمد و هزينه شرکت
- تهيه و تدوين مشخصات و نتايج تحقيقات کاربردي و ايجاد زمينه لازم بمنظورجذب متخصصان و کارشناسان ذيربط در انجام تحقيقات
- انجام وظايف و مسئوليتهاي دبيرخانه کميته تشکيلات و طبقه بندي مشاغل

عناوين وظائف و مسئوليت‌های معاونت بهره برداري :

- برنامه ريزي و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهيزات و تاسيسات، صرفه جويي در مصرف انرژي
- برنامه ريزي به منظور انجام به موقع و صحيح سرويس ، نگهداري و تعميرات تاسيسات آب و فاضلاب
- نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نياز ازتاسيسات آب و فاضلاب تحليل آنها و تعيين شاخصها و نسبتهاي موجود و ايجاد کانالهاي ارتباطي مناسب بين واحدهاي بهره برداري جهت تبادل اطلاعات
- تهيه دستور العملهاي مرتبط به بهره برداري و هدايت تأسيسات آب و فاضلاب
- نظارت بر حسن اجراي دستور العملهاي عملياتي، بهره برداري در حوزه عمل شرکت
- نظارت و همکاري در خصوص تشکيل گروههاي نظارت بر بهره برداري به منظوردست يابي به حداکثر راندمان جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژي و سرمايه
- بررسي و تدوين دستور العمل ها و شاخص هاي  لازم در مورد بهداشتي نمودن تاسيسات آب شرب و همچنين تاسيسات فاضلاب و نظارت مستمر بر آنان
- تهيه ضوابط و استانداردهاي لازم در امر تعيين حريم بهداشتي تاسيسات و منابع آب و همچنين پيگيري و نظارت بر حفظ کيفيت بهداشتي آب و جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب
- پيگيري و نظارت در زمينه ايجاد و بهره برداري از آزمايشگاههاي آب و فاضلاب
- بررسي و ارائه روشهاي اقتصادي و قابل اعتماد در جهت ضد عفوني کردن آب
- کنترل و تاييد کليه پروژه هاي انجام شده در هنگام تحويل موقت و دائم شامل توسعه و نوسازي شبکه هاي آب و فاضلاب ، ايجاد تاسيسات جديد آب و فاضلاب ، مهندسي مجدد تاسيسات
نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نيامده در جهت کاهش هدررفت آب ، مطابق با ضوابط مندرج در بودجه ، تعهدات سالانه و اعتبارات تخصيص يافته


عناوين وظائف و مسئوليت‌های معاونت مهندسي و توسعه:

- تعيين هدفهاي قابل حصول در زمينه توسعه تاسيسات و ظرفيت هاي آب و فاضلاب شهري و ديگر خدمات مهندسي مورد نياز با مشارکت مديريت هاي تابعه، نظارت و ارزيابي ميزان موفقيت در حصول به هدفها و تجديد نظر منظم در هدفهاي تعيين شده
- نظارت بر اجراي طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسيسات آب و فاضلاب، شبکه هاي آبرساني، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ، ساختمانهاي اداري و انبارها
- نظارت بر رعايت استانداردهاي فني و زيست محيطي در اجراي طرحها
- استفاده از تکنولوژي پيشرفته مناسب و استانداردهاي فني در حوزه مسئوليت
- تصويب نهايي نقشه ها، پروفيلها ، طرحها و پروژههاي آب و فاضلاب و انطباق آن
- توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداري و ارائه نظرات اصلاحي در جهت پيشبرد کارها
- ايجاد و ابقاء روشهاي اجرايي و دستور العمل هايي براي نظارت بر پروژه ها، کنترل کيفيت مصالح و تجهيزات  و  برنامه ريزي و نظارت در طراحي و انجام مطالعات مربوط به تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات جمع آوري ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب
- برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه شبکه هاي توزيع آب شهري، احداث مخازن سرويس و ذخيره آب، عمليات اجرائي ايستگاههاي پمپاژ آب،تصفيه خانه هاي آب و تاسيسات جنبي
- برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه شبکه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ايستگاههاي پمپاژ و تصفيه خانه ها و تاسيسات جنبي
- انجام بازديدهاي منظم از وضعيت پيشرفت پروژه¬ها و ارائه راهنمائي و صدور دستورات لازم
- بررسي وتحليل مستمرگزارشات واطلاعات وآمارجمع آوري شده به منظورمطابقت نتايج بااهداف وبرنامه هاي مصوب و تائيد آمارهاي پيشرفت عمليات پروژه¬هاي توسعه¬اي
- اتخاذ تدابير لازم به منظور تصحيح اقدامات و روش هاي اجرائي و ارائه گزارش به مدير عامل
- تهيه اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمان ، طرحها و پروژه هاي شرکت و همچنين تعيين و تائيد شرايط خصوصي پيمانها و همکاري در برگزاري مناقصه هاي مربوطه
- نظارت برحسن اجراي ضوابط انتخاب پيمانکاران، مشاوران و ارزيابي و نظارت بر عملکرد پيمانکاران و تامين کنندگان
بررسي مشکلات و تنگناههاي طرحهاي آب و فاضلاب و اتخاذ تدابير لازم براي رفع آنهاعناوين وظائف و مسئوليت‌های معاونت خدمات مشتركين و درآمد:

- دريافت اهداف ، سياستها و خط مشي از مديريت مافوق
- برنامه¬ريزي لازم به منظور انجام فعاليتهاي حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود فعاليتهاي مربوطه
- برنامه ريزي به منظور انجام به موقع و صحيح خدمات رساني به مشترکين بر اساس ساز وکارهاي از پيش تعيين شده
- تدوين روشهاي مناسب در رسيدگي به کار مراجعان و مشترکين و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها
- نظارت بر نحوه استقرار سيستم امور مشترکين در واحدهاي مربوطه
- نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره در ارتباط با خدمات مشترکين
- نظارت بر اجراي دقيق تعرفه ها و تطبيق آنها با قوانين و مقررات شرکت
- بررسي قيمت تمام شده و تجزيه و تحليل هزينه خدمات به مشترکين و بررسي و ارائه روشهاي اقتصادي جهت کاهش هزينه
- نظارت بر نحوه جمع آوري آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهاي مختلف
- دريافت و تحليل گزارشات لازم در زمينه وصول درآمد آب بهاء، حق اشتراک آب و فاضلاب، ...
- برنامه ريزي و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات و ارائه جهت ثبت ماشيني و صدور قبوض ماهيانه
-  بررسي علل عدم پرداختها و پيگيري لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراک
- نظارت بر فعاليت واحدهاي مختلف در خصوص شناسائي کنتورهاي معيوب و پيگيري جهت رفع مشکل
- نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غير مجاز، تعيين خسارات وارده، تغيير کاربري، تفکيکي و مساحي مجدد
- نظارت بر تهيه صورتحساب و بيلان کلي درآمد
- نظارت بر مکانيزه نمودن واحدهاي وصول درآمد و ساير واحدها
تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و ارائه گزارشات لازم


عناوين وظائف و مسئوليت‌های معاونت مالي و پشتيباني:

- دريافت اهداف ، سياستها و خط مشي از مديريت مافوق
- برنامه¬ريزي لازم به منظور انجام فعاليتهاي حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود فعاليتهاي مربوطه
- انجام اقدامات مربوط به امور مالي و ذيحسابي، اداري و رفاه، بازرگاني، انبارداري، خدمات و ارائه روشهاي مدون اصلاح شده
- ارائه خدمات مناسب اداري – پشتيباني به کارکنان و واحدهاي شرکت
- مطالعه در زمينه بهبود عمليات مالي و ذيحسابي
- نظارت بر انجام امور پرسنلي – اداري از قبيل اجراي نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلي بر اساس مصوبات و تصميمات معاونت برنامه ريزي و منابع انساني، اجراي امور رفاهي، درمان، بيمه و بازنشستگي و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداري اسناد پرسنلي
- همکاري لازم با معاونت برنامه ريزي و منابع انساني و مراکز آموزشي در برگزاري آزمون استخدامي
- نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومي محيط کار
- همکاري در ارزشيابي ساليانه کارکنان
- همکاري در ايجاد تعاوني مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهاي ابلاغي
- انجام امور بازرگاني و سفارشات، خريد و تدارکات و همچنين نحوه تخصيص تنخواه گردان و رعايت دقيق دستورالعملها و مقررات فني و مالي
- انجام امور انبارداري و انبارگرداني ساليانه و حذف فعاليتهاي زائد و پياده سازي روشهاي جديد انبارداري
- همکاري با معاونت برنامه ريزي و منابع انساني جهت تهيه و تنظيم بودجه
- همکاري در برنامه ريزي و نظارت بر تخصيص بودجه و کنترل هزينه هاي جاري و سرمايه اي  و تهيه جداول تخصيص، اصلاح و متمم بودجه
- نظارت بر فعاليت و عملکرد پيمانکاران و انجام مناقصات مربوطه
تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و ارائه گزارشات لازم در زمينه فعاليتهاي مالي و اداري

 


 


تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (20:09:41)

تاریخ بروزرسانی : 1402/08/06 (11:03:03)

تعداد بازدید: 343

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x