دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00

عملکرد دفتر GIS

حجم فایل : 106 KB نوع فایل : pdf عملکرد سال 1400 دفتر GIS
حجم فایل : 227 KB نوع فایل : pdf عملکرد سال 1397 دفتر GIS
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x