دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00

فهرست خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت

sakhteman


فهرست خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت

1. واگذاری انشعاب آب

2. واگذاری انشعاب فاضلاب

3. پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

4. تغییر کاربری انشعاب آب

5. تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

6. تغییر واحد مسکوني مشترکین آب و فاضلاب

7. تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

8. تغییر قطر انشعاب

9. تفکیك کنتور آب

10. تغییر مکان کنتور آب کد

11. آزمايش کنتور آب

12. تعويض کنتور آب

13. نصب سیفون اضافي فاضلاب

14. قطع موقت و وصل انشعاب آب

15. جمع آوری يا ادغام انشعاب آب

16. تسويه حساب بدهي مشترکین آب و فاضلاب

17. درخواستن بررسي صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

18. اعلام کارکرد کنتور آب

19. مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختي های مشترکین آب و فاضلاب

20. فروش آب تانکری

21. رسیدگي به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

22. رسیدگي و رفع مشکلات ناشي از حوادث آب و فاضلاب

23. پاسخگويي به شکايات مرتبط با آب و فاضلاب

24. اطلاع رساني قطعي آب
تاریخ ایجاد: 1402/05/12 (18:13:38)

تاریخ بروزرسانی : 1402/08/20 (08:50:14)

تعداد بازدید: 361

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x