سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00

عنوان خدمت ( شناسه خدمت)

عنوان خدمت

جزئیات خدمت(به تفصیل)

شناسه خدمت

بستر ارائه خدمت

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
15031453115

1-واگذاری انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031452100

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
2-واگذاری انشعاب فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

14021452101 HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
15031453000

1-تغییر کاربری انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453100

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
2-پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15033053100

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
3-تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453102

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
4-تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453103

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
5-تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453104

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
6-تغییر قطر انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453105

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
7-تفکیک کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453106

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
8-تغییر مکان کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453107

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
9-آزمایش کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453108

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
10-تعویض کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453109

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
11-نصب سیفون اضافی فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453110

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
12-قطع موقت و وصل انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453111

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
13-جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453112

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
14-تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453113

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
15-درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453114

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
16-اعلام کارکرد کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453115

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
17-مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453116

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
18-فروش آب تانکری

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453119

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
19-رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453118

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
20-رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453120

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
21-پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453121

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
22-اطلاع رسانی قطعی آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453122

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink

تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (16:17:10)

تاریخ بروزرسانی : 1403/01/09 (08:45:46)

تعداد بازدید: 1115

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x