دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00

عنوان خدمت ( شناسه خدمت)

عنوان خدمت

جزئیات خدمت(به تفصیل)

شناسه خدمت

بستر ارائه خدمت

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
15031453115

1-واگذاری انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031452100

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
2-واگذاری انشعاب فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

14021452101 HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
15031453000

1-تغییر کاربری انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453100

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
2-پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453101

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
3-تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453102

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
4-تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453103

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
5-تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453104

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
6-تغییر قطر انشعاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453105

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
7-تفکیک کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453106

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
8-تغییر مکان کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453107

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
9-آزمایش کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453108

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
10-تعویض کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453109

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
11-نصب سیفون اضافی فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453110

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
12-قطع موقت و وصل انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453111

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
13-جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453112

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
14-تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453113

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
15-درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453114

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
16-اعلام کارکرد کنتور آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453115

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
17-مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453116

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
18-فروش آب تانکری

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453119

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
19-رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453118

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
20-رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453120

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
21-پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453121

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
22-اطلاع رسانی قطعی آب

جزئیات خدمت به تفصیل

15031453122

HyperLink  HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x