شنبه 26 خرداد 1403 00:00:00

پروژه های محرومیت زدایی

پروژه های محرومیت زدایی استان همدان شامل

 160روستا در راستای پیشبرد اهداف رفع محرومیت و آبرسانی به روستاهای استان 

شامل 54 باب مخزن ،

 223 کیلومتر خط انتقال ، 

182 کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه ، 

8 باب ایستگاه پمپاژ

،22 حلقه چاه  در دست اقدام است.فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x