دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
تعرفه ها
دریافت فایل حجم : 230KB نوع فایل : PDf تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب اسفند ماه 1400
دریافت فایل حجم : 2.67MB نوع فایل : PDf تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب 1400
دریافت فایل حجم : 728KB نوع فایل : PDf تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از اردیبهشت 1399
دریافت فایل حجم : 1.45MB نوع فایل : PDf تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از اردیبهشت 1398
دریافت فایل حجم : 3.34MB نوع فایل : PDf تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب 1397
دریافت فایل حجم : 8.72KB نوع فایل : tif تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب 1394
دریافت فایل حجم : 1.91MB نوع فایل : pdf تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب
دریافت فایل حجم : 4.56MB نوع فایل : tif تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب سال 1392
دریافت فایل حجم : 5.55MB نوع فایل : tif تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب سال 1389
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x