دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00

وزارت نيرو دربخش آب وفاضلاب باايفاي نقش مهمي درتوسعه پايدار كشور ، عهده دار تأمين پايدارنيازهاي پايه آب شرب وبهداشتي وهمچنين جمع آوري ، انتقال وتصفيه فاضلاب ، استفاده مجددويا دفع بهداشتي پساپ است.اين بخش خدمات ومحصولات خودرابه آحادجامعه عرضه مي كند. وزارت نيرودربخش اب وفاضلاب ، باسياست گذاري ، برنامه ريزي ، هدايت نظارت ، تدوين ضوابط ، دستورالعمل ها ، تهيه وپيشنهاد لوايح موردنياز، برنامه ريزي توسعه فناوري وارائه خدمات فني ومهندسي ، اقتصادي نمودن خدمات ارائه شده گسترش مشاركت مردمي وايجاد بسترمناسب براي حضوربخش تعاوني ، خصوصي وعمومي درصدداست تاخدمات آب وفاضلاب رابااستفاده ازروش هاي مختلف فني واقتصادي ومطابق بااستانداردهاي ملي وبين المللي دراختيار جامعه قرارداده ، بازمصرف پساب رادرصنعت ، كشاورزي وفضاي سبزفراهم آورده وبا اعمال مديريت تقاضاي درجهت بهبودالگوي مصرف آب فرهنگ سازي كند. اين بخش باتكيه برويژگي هاي ممتازي نظير مديريت كارآمد ، توان فني وتخصصي ، تحقيقات علمي كاربردي ، منابع انساني مجرب ، تشكيلات فراگير درسطح كشور ، برآن است تاباتوسعه بخش تعاوني ، خصوصي وعمومي ،كيفيت عرضه خدمات مربوط را ارتقاء دهد. اين بخش علاوه برعرضه مناسب خدمات ومحصولات آب وفاضلاب درداخل كشور، نسبت به صدور آنها وهمچنين دانش مديريتي وخدمات فني ومهندسي ، به كشورهاي متقاضي اقدام مي نمايد. اين بخش باتداوم وتوسعه فعاليت هاي خودوسايرنقش آفرينان وتأ مين انتظارات دولت ، باحفظ ارزش اقتصادي آب ، به كارگيري منابع انساني كارآمد به عنوان سرمايه هاي بنيادين واستفاده ازفناوري هاي پيشرفته ومناسب ،حقوق ذي نفعان رارعايت وبه حفظ محيط زيست كمك مي كند.

بیانیه چشم انداز بخش آب وفاضلاب

وزارت نيرو دربخش آب وفاضلاب برآن است تا بابهره گيري ازمنابع انساني كارآمد ، توسعه تحقيقات كاربردي ، فناوري پيشرفته ، دارا بودن ساختاراداري ومديريتي اثربخش ، مشاركت موثر بخش تعاوني ،خصوصي وعمومي وگسترش آگاهي عمومي ، به عنوان كارآمدترين نهاد ذيربط به گونه اي عمل نمايد تا آحاد جامعه درحد استانداردهاي ملي وبين المللي به آب شرب كافي وسالم وامكانات جمع آوري ، انتقال وتصفيه بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته وكشوردرحوزه هاي حفاظت منابع آب ، كمك به حفظ محيط زيست ، تأ مين بهداشت عمومي مردم وصدور خدمات فني ومهندسي درمنطقه به عنوان كشوري پيشرو شناخته شود.


تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (20:17:26)

تاریخ بروزرسانی : --

تعداد بازدید: 319

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x