دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00

GIS مشخصات اعضا دفتر

حجم فایل : 212 KB نوع فایل : pdf اعضا دفتر GIS
حجم فایل : 675 KB نوع فایل : PDF مشخصات سازمانی مدیر دفتر GIS
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x