شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00

پیشنهادات و انتقادات

captcha
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x