شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00

فرم نظرسنجی

2- آیا از نحوه اطلاع رسانی مدارک مورد نیاز و فرایند گردش کار در میز خدمت الکترونیکی رضایت دارید؟
3- آیا از نحوه اطلاع رسانی قوانین و تعرفه های مربوط به خدمات الکترونیک رضایت دارید؟
4- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام و به پایان رسیده است؟
5- برای انجام خدمت هزینه دیگری غیر از تعرفه خدمات پرداخت نموده اید؟
6- به طور کلی از نحوه ارائه خدمات و کیفیت انجام خدمت رضایت دارید؟
captcha
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x